فایل رایگان بررسی روابط ساختاری خودکارآمدی تحصیلی, تاب آوری تحصیلی, اضطراب تحصیلی و مهارت های مطالعه با عملکرد تحصیلی دانش آموزان

س یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي روانشناسي علوم اجتماعي و تربيتيتعداد صفحات :16چکیده مقاله: پژوهش حاضر با هدف فایل رایگان بررسی روابط ساختاری خودکارآمدی تحصیلی, تاب آوری تحصیلی, اضطراب تحصیلی و مهارت های مطالعه با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 1396-97 انجام گرفت. روش اجرای این پژوهش توصیفی (غیر آزمایشی) و طرح پژوهش از نوع طرح های همبستگی و از نوع معادلات ساختاری بود. کلیه دانش آموزان دوره ابتدایی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 96- 97 جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دادند. روش نمونه گیری، تصادفی خوشه -ای چند مرحله ای بود و در کل 384 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از مقیاس خودکارآمدی تحصیلی پاتریک، هیکس و رایان (1997)، مقیاس

فایل رایگان پاورپوینت ورزشگاه مدرن امام رضا (ع)

س یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي روانشناسي علوم اجتماعي و تربيتيتعداد صفحات :16چکیده مقاله: پژوهش حاضر با هدف فایل رایگان پاورپوینت ورزشگاه مدرن امام رضا (ع) دوره ابتدایی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 1396-97 انجام گرفت. روش اجرای این پژوهش توصیفی (غیر آزمایشی) و طرح پژوهش از نوع طرح های همبستگی و از نوع معادلات ساختاری بود. کلیه دانش آموزان دوره ابتدایی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 96- 97 جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دادند. روش نمونه گیری، تصادفی خوشه -ای چند مرحله ای بود و در کل 384 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از مقیاس خودکارآمدی تحصیلی پاتریک، هیکس و رایان (1997)، مقیاس

فایل رایگان سیستم چک تمام الکترونیکی به جای چک کاغذی

س یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي روانشناسي علوم اجتماعي و تربيتيتعداد صفحات :16چکیده مقاله: پژوهش حاضر با هدف فایل رایگان سیستم چک تمام الکترونیکی به جای چک کاغذی دوره ابتدایی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 1396-97 انجام گرفت. روش اجرای این پژوهش توصیفی (غیر آزمایشی) و طرح پژوهش از نوع طرح های همبستگی و از نوع معادلات ساختاری بود. کلیه دانش آموزان دوره ابتدایی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 96- 97 جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دادند. روش نمونه گیری، تصادفی خوشه -ای چند مرحله ای بود و در کل 384 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از مقیاس خودکارآمدی تحصیلی پاتریک، هیکس و رایان (1997)، مقیاس