فایل رایگان بررسی تاثیر توانمند سازی کارکنان بر عملکرد کارکنان براساس مدل EFQM در میان کارکنان اورژانس مراکز آموزشی - درمانی گیلان

س یا همایش : اولين کنفرانس توسعه علوم انساني با اتکا به دانش بوميتعداد صفحات :20چکیده مقاله: مدل های تعالی، ابزاری برای کمک به سازمان ها در شناسایی مسیرتعالی وبهبود عملکرد است و یکی از راهبردهایی که می تواند سبب بهسازی و تحول یک سازمان شود توانمندسازی کارکنان می باشد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین توانمندسازی نیروی انسانی و عملکرد کارکنان بخش اورژانس مراکز آموزشی – درمانی استان گیلان بر اساس مدل تعالی سازمانی می باشد. پژوهش از حیث هدف کاربردی واز نوع توصیفی- پیمایشی است و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد می باشد. جامعه آماری

فایل رایگان ارزیابی نظام نوآوری صنایع دفاعی از منظر کارآفرینی

س یا همایش : اولين کنفرانس توسعه علوم انساني با اتکا به دانش بوميتعداد صفحات :20چکیده مقاله: مدل های تعالی، ابزاری برای کمک به سازمان ها در شناسایی مسیرتعالی وبهبود عملکرد است و یکی از راهبردهایی که می تواند سبب بهسازی و تحول یک سازمان شود توانمندسازی کارکنان می باشد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین توانمندسازی نیروی انسانی و عملکرد کارکنان بخش اورژانس مراکز آموزشی – درمانی استان گیلان بر اساس مدل تعالی سازمانی می باشد. پژوهش از حیث هدف کاربردی واز نوع توصیفی- پیمایشی است و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد می باشد. جامعه آماری

فایل رایگان اسناد مالکیت معارض و ارکان آن

س یا همایش : اولين کنفرانس توسعه علوم انساني با اتکا به دانش بوميتعداد صفحات :20چکیده مقاله: مدل های تعالی، ابزاری برای کمک به سازمان ها در شناسایی مسیرتعالی وبهبود عملکرد است و یکی از راهبردهایی که می تواند سبب بهسازی و تحول یک سازمان شود توانمندسازی کارکنان می باشد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین توانمندسازی نیروی انسانی و عملکرد کارکنان بخش اورژانس مراکز آموزشی – درمانی استان گیلان بر اساس مدل تعالی سازمانی می باشد. پژوهش از حیث هدف کاربردی واز نوع توصیفی- پیمایشی است و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد می باشد. جامعه آماری