فایل رایگان فرهنگ ملی و اعتماد مصرف کننده در تجارت الکترونیک (مطالعه موردی: فروشگاه اینترنتی مشهد مارکت)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان فرهنگ ملی و اعتماد مصرف کننده در تجارت الکترونیک (مطالعه موردی: فروشگاه اینترنتی مشهد مارکت) :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

با افزایش خرید و فروش اینترنتی کالا و خدمات و گسترش تجارت الکترونیکی, موضوع ایجاد اعتماد بسیار با اهمیت شدهاست. عوامل متعددی بر اعتماد آنلاین مشتری موثرند که یکی از این عوامل, متغیر فرهنگ میباشد. در این مطالعه با توجه بهاهمیت و نقش فرهنگ و اعتماد و لزوم بررسی ارتباط بین این دو, ارتباط بین فرهنگ ملی و اعتماد در تجارت الکترونیک موردبررسی واقع گردید. بنابراین هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط بین فرهنگ ملی و اعتماد در تجارت الکترونیک بود. بدینمنظور فروشگاه آنلاین مشهد مارکت انتخاب گردید و با استفاده از ابزار پرسشنامه, تعداد 278 پرسشنامه جمع آوری گردید. بهمنظور بررسی و اثرگذاری ابعاد مختلف فرهنگ بر اعتماد الکترونیکی از مدل ابعاد فرهنگ هافستد و روش مدلسازی معادلاتساختاری استفاده گردید.نتایج حاصل از تخمین داده های جمع آوری شده حاکی از این بود جمع گرایی, ابهام گریزی, نگرش بلندمدت,فاصله قدرت و مردگرایی بر اعتماد الکترونیکی در نمونه انتخابی تاثیر دارند.

لینک کمکی