فایل رایگان رویکرد خط مشی گذاری در حوزه علوم, تحقیقات و فناوری تحلیلی بر انسجام خط مشی ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رویکرد خط مشی گذاری در حوزه علوم, تحقیقات و فناوری تحلیلی بر انسجام خط مشی ها :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رویکرد خط مشی گذاری در حوزه علوم, تحقیقات و فناوری از حیث بررسی انسجام خط مشی ها انجام گرفته است. برای بررسی این هدف, انسجام و همراستایی خط مشی ها در دو سطح (انسجام عمودی؛ انسجام قوانین و مقررات پایین دستی با اسناد بالادستی و انسجام افقی) مدنظر بوده است که بر مبنای روش تحلیل محتوای مستندات صورت گرفته است. تحلیل داده ها بیانگر فقدان انسجام بین خط مشی ها چه در سطح عمودی و چه در سطح افقی است.

لینک کمکی