فایل رایگان بررسی ادله جواز تغییر جنسیت خنثی مشکل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسی ادله جواز تغییر جنسیت خنثی مشکل :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومین همایش شرق شناسی, صلح و دیپلماسی فرهنگی

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

این نوشتار ادله جواز تغییر جنسیت در خنثی مشکل را از نظر فقهی وحقوقی به بررسی نشسته است. و ازانجایی که خنثی مشکل جنسیت بینابین و دوگانه دارد و ازدواج برای این گروه حرام است باید رعایتاحتیاط های شرعی را بنماید .لذا دلیلی از کتاب و سنت بر حرمت تغییر جنسیت وجود ندارد زیرا به دلیلاختلال شدید هویت جنسی و مشقت انجام احتیاط های شرعی مجاز به تغییر جنسیت می باشد. بررسیرویکردها و دیدگاه های عالمان مسلمان در جواز تغییر جنسیت در خنثی مشکل و ادله قرآنی جواز طرفدارانهر یک از دیدگاه ها, پیکره اصلی این پژوهش به شمار می رود. یادکرد کاستی های ممکن و موجود درفرجامین بخش این تحقیق نشسته است.

لینک کمکی