فایل رایگان تاثیر خاکورزی حفاظتی بر تراکم و تنوع گونه ای علف های هرز در تناوب زراعی دو ساله گندم – ذرت در زرقان استان فارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثیر خاکورزی حفاظتی بر تراکم و تنوع گونه ای علف های هرز در تناوب زراعی دو ساله گندم – ذرت در زرقان استان فارس :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

این آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با شش تکرار, طی دو سال 92-1391 و 93 - 1392 در اراضی مرکز تحقیقات کشاورزی زرقان استان فارس انجام شد. کرت های اصلی شامل سه تیمار خاک ورزی مرسوم (کامل), کم خاک ورزی و بی خاک ورزی و کرت های فرعی شامل کنترل شیمیایی و عدم کنترل (شاهد) علف های هرز بود. در سال دوم, تراکم بوته علف های هرز یکساله در تیمار خاک ورزی مرسوم, بیش از تیمارهای خاک ورزی حفاظتی بود, اما تراکم بوته علف های هرز چندساله در نظام های حفاظتی نسبت به سال اول, افزایش یافت. تیمار خاک ورزی کامل موجب چیرگی تعداد معدودی از علف های هرز یکساله و کاهش تنوع گونه ها گردید. در تیمار کم خاک ورزی, ترکیبی از علف های هرز چندساله و یکساله با تراکم کم, شکل گرفت. میانگین شاخص تنوع شانون و مارگالف و شاخص یکنواختی در تیمار بی خاک ورزی و کم خاک ورزی به صورت معنی داری بیشتر از تیمار خاک ورزی مرسوم بود. در تیمار بی خاک ورزی, تعدادی از علف های هرز چندساله و یکساله با تراکمزیاد و آلودگی شدید پس از دوسال, به وجود آمد. در تیمارهای خاک ورزی مرسوم و کم خاک ورزی, کنترل شیمیایی در مهار علف های هرز هر دو محصول موفق بود, اما در تیمار بی خاک ورزی از موفقیت برخوردار نبود.

لینک کمکی