فایل رایگان تخمین شاخص سبزینگی گندم با استفاده از ماهواره لندست و حسگر گرین سیکر (مطالعه موردی مزرعه گندم شمالغرب همدان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تخمین شاخص سبزینگی گندم با استفاده از ماهواره لندست و حسگر گرین سیکر (مطالعه موردی مزرعه گندم شمالغرب همدان) :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

این پژوهش حسگرهای از راه دور در اندازه گیری شاخص های سبزینگی گیاه را بمنظور تخمین میزان کود نیتروژن موردنیاز گندم ارزیابی می کند. مطالعات بر روی مزارع گندم شمالغرب استان همدان انجام شد. گندم زمستانه در طول دوره رشدمورد بررسی قرار گرفت. ماهواره لندست 8 و سنسور غیرتماسی گرین سیکر (GS) برای پایش هر 16 روز برگ گندم بکار رفتو شاخص های CI, NDVI و SAVI از آن استخراج شد. روش های رگرسیون بردار پشتیبان (SVR) و حداقل مربعات(PLSR) برای آنالیز تصاویر ماهواره ای و مقایسه با روش دستی بکار رفت. نتایج نشان داد NDVI بدست آمده از گرین سیکر(GS-NDVI) با ضریب تبیین 0/62؛ (R(2)=0.62) توسط مدل SVR دارای دقت بالاتری نسبت به مدل R(2)=0.55)PLSR)می باشد. نتایج مشابهی برای NDVI محاسبه شده از طیف بازتابی از ماهواره لندست 8 ( NDVI-L8) مشاهده شد. بعبارتدیگر همبستگی قابل قبولی میان NDVI-GS و NDVI-L8 بدست آمد. همچنین SAVI نسبت به CI همبستگی بیشتریبا con8= 0.83> 0.71, corgs=0.74> 1.69)NDVI) نشان داد. از طرف دیگر بکمک جدول GS و میزان کود مصرفی درسال پیش, میزان کود نیتروژن (N) مطابق نیاز مزرعه پیش بینی شد تا از اثرات زیانبار مصرف بی رویه N بکاهد.

لینک کمکی