فایل رایگان عوامل تاثیرگذار ادبیات فارسی و عربی بر یکدیگر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان عوامل تاثیرگذار ادبیات فارسی و عربی بر یکدیگر :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بین المللی مطالعات زبان, ادبیات و فرهنگ

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی فایل رایگان عوامل تاثیرگذار ادبیات فارسی و عربی بر یکدیگر و با روش توصیفی و تحلیلی انجام شد. در این مقاله پس از ارایه مقدمه و مبانی نظری, به بررسی پیشینه پژوهش و پس از آن به ترتیب به عوامل تاثیرگذاری ادب عرب بر ادبیات فارسی و عوامل تاثیرگذاری ادب فارسی بر ادبیات عرب مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسیها نشان داد که هیچ دو فرهنگی به اندازه عربی و فارسی بر یکدیگر تاثیرگذار نبوده اند. این تاثیرات ابتدا از فرهنگ ایرانی به عربی و پس از آن و متعاقب با پذیرش اسلام توسط ایرانیان, از فرهنگ عربی به ایرانی بود که البته شعر و ادبیات نیز در حوزه ی این تاثیرات قرار گرفتند. از جمله عوامل تاثیرگذار این دو ادبیات برهم میتوان به پذیرش اسلام توسط ایرانیان و عرب زبان بودن دین اسلام, همجوار بودن ایران و عراق و درنتیجه انجام داد و ستدهای تجاری, تاثیرپذیری از سبک شاعران عربی توسط شاعران فارسی به عنوان منبعی اصولی و قابل استناد اشاره کرد.

لینک کمکی