فایل رایگان اعتبارسنجی و پایایی پرسشنامه ارزیابی ریسک های مدیریت بحران زلزله در مرحله پاسخ گویی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اعتبارسنجی و پایایی پرسشنامه ارزیابی ریسک های مدیریت بحران زلزله در مرحله پاسخ گویی :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

مقدمه: پرسشنامه ارزیابی ریسک های مدیریت بحران زلزله در مرحله پاسخگویی, ابزاری است که با بهره گیری از آن می توان با سنجش آمادگی در مرحله پاسخگویی, بحران های ناشی از سوانح طبیعی مانند زلزله را با توجه به زلزله خیز بودن کشور ایران, به حداقل رساند. هدف این پژوهش بررسی اعتبار, پایایی و ساختار عاملی تاییدی این پرسشنامه بود.روش: در یک طرح همبستگی داده های حاصل از 200 نفر از کارشناسان مدیریت بحران در سازمان های مختلف درگیر در بحران به شیوه نمونه برداری تصادفی خوشه ای گردآوری شد. پایایی پرسشنامه از طریق همسانی درونی و همبستگی های مجموعه ی ماده مورد بررسی قرار گرفت و اعتبار آن با استفاده از همبستگی بین خرده مقیاس ها و تحلیل عاملی تاییدی بررسی شد.یافته ها: نتایج نشان داد که ضرایب پایایی به دست آمده به لحاظ سنجش در مرحله پاسخگویی برای تمام خرده مقیاس ها و کل مقیاس رضایتبخش بود. میزانCVR برابر با 0/62 و میزان CVI برابر با 0/82 بود که حاکی از تایید روایی پرسشنامه میباشد. همچنین خرده مقیاس ها از همسانی درونی مطلوبی برخوردار بودند و روابط درونی خوبی بین خرده مقیاس ها وجود داشت. نتایج تحلیل عاملی این آزمون نشانگر تایید 6 عامل اصلی مرتبه اول شامل عوامل ساختاری, درمانی, امداد و نجات, امنیت, بهداشتی و پشتیبانی بود.نتیجه گیری: پرسشنامه ارزیابی ریسک های مدیریت بحران زلزله در مرحله پاسخگویی ابزار مطلوبی به منظور شناسایی, ارزیابی مخاطرت سوانح طبیعی, برنامه ریزی صحیح و انجام اقدامات پیشگیرانه در مراحل مدیریت بحران است.

لینک کمکی