فایل رایگان تاثیر رنگ در محیط شهری با رویکرد روانشناسی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثیر رنگ در محیط شهری با رویکرد روانشناسی :


سال انتشار : 1397

شهر ایرانی اسلامی

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

رنگ یکی از عناصر اساسی در طراحی محیط محسوب می شود , انسان در محیط زندگی خود به صورت آگاهانه یا نا آگاهانه با رنگ ها در حال تعامل است. امروزه بیان اینکه رنگ به صرف زیبایی در محیط مورد استفاده قرار گیرد , نمی تواند مورد پذیرش قرار گیرد , چرا که مساله مهم در طراحی یک محیط نیاز ها و احساسات کاربران آن می باشد .رنگ علاوه بر اینکه بیان احساس ماست, بیان احساس شهر هم هست؛ رنگها می توانند زندگی شهری را سرزنده و شاد یا عنصر رنگ جدا از توان بالا در ادراک تمایزهای محیطی, نقش تعیین کننده ای در حیات .غمگین و سرد نشان دهندروانی, عاطفی انسان به عهده دارد با کاربرد درست رنگها در فضاهای شهری چهره ی شهر برای ما آرامش روحی و بصری را به دنبال خواهد داشت و درک ما از فضاها بیشتر خواهد شد . بنابراین آگاهی از این تاثیرات و نحوه استفاده از آن ها در بهبود کیفیت فضا می تواند موثر واقع شود . در این راستا پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی , به بررسی تاثیر رنگ و اثرات آن بر محیط شهری اختصاص داده شدهو است هدف از این تحقیق درک و بررسی مقوله های مربوط به نقش رنگ در طراحی فضاهای شهری و اثر روانشناسی آن بر شهروندان با توجه به تغییر نوع مصالح مصرفی و ×رنگ های طبیعی گذشته به مصالح جدید و متعدد که از نظر رنگی نیز موجب آشفتگی بصری گشته است می باشد.

لینک کمکی