فایل رایگان بررسی تاثیر نوسانات جریان های وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی بر ساختار سرمایه و استفاده از بدهی با سررسیدهای مختلف در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسی تاثیر نوسانات جریان های وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی بر ساختار سرمایه و استفاده از بدهی با سررسیدهای مختلف در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد, مدیریت و حسابداری در ایران

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

بنگاه های اقتصادی برای حفظ قدرت رقابت اقتصادی, رشد و توسعه خود نیازمند تامین منابع جهت خرید ماشین آلات و تجهیزات هستند. یکی از روش های تامین مالی, استفاده از بدهی یا همان ساختار سرمایه است. ساختار سرمایه بر ارزش شرکت و ثروت سهامداران تاثیرگذار است. بنابراین, تصمیم گیری در مورد سطح بدهی و ساختار سررسید بدهی امری حیاتیاست. . از طرفی, جریان وجوه نقد به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های اندازه گیری فعالیت های یک واحد تجاری به شمار می آید.هدف تحقیق حاضر فایل رایگان بررسی تاثیر نوسانات جریان های وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی بر ساختار سرمایه و استفاده از بدهی با سررسیدهای مختلف در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. این تحقیق از نظر هدف, تحقیقی کاربردی و در زمره تحقیقات توصیفی- همبستگی به شمار میرود. داده های تحقیق برای دوره هفت ساله 1388 لغایت 1394 از صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های بورس اوراق بهادار تهران و در مواردی نیزبا استفاده ازنرم افزارهای اطلاعاتی ره آورد نوین و وب سایت های مرتبط با بورس اوراق بهادار تهران که حاوی داده های بازار سرمایه ای تهران می باشند, گردآوری می شود. اطلاعات 84 شرکت پس از بررسی همه جانبه از جنبه در دسترس بودن اطلاعات آن ها پس از جمع آوری, پردازش شده و توسط روش های آمار توصیفی مناسب و همچنین روش های آماری استنباطی جهت تشخیص نوع داده های ترکیبی و با استفاده از نرم افزار آماری استاتا نسخه 14 و مینی تب نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس تحلیل صورت پذیرفته نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در سطح خطای پنج درصد نشان داد شرکت های با نوسانات وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی دارای بدهی کمتری هستند, با نوسانات وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی, احتمال استفاده یک شرکت از بدهی با سررسید بلندمدت تر کاهش می یابد

لینک کمکی