فایل رایگان بررسی عوامل درون و برون سازمانی موثر بر وفاداری مشتری در بانک های ایران (مطالعه موردی شعب بانک های انصار و سامان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسی عوامل درون و برون سازمانی موثر بر وفاداری مشتری در بانک های ایران (مطالعه موردی شعب بانک های انصار و سامان) :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد, مدیریت و حسابداری در ایران

تعداد صفحات :42

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش شناسایی عوامل درون و برون سازمانی موثر بر وفاداری مشتریان درشعب بانک های انصار و سامان مراکز استان های غربی شامل سنندج, ایلام و همدان بوده است. بر مبنای مبانی نظری و همچنین نظرات متخصصین و خبرگان در این حوزه, پرسشنامه ای تهیه و در بین 260 نفراز مشتریان توزیع گردید. روایی پرسشنامه به شیوه محتوایی حاصل گردید و پایایی آن ها نیز با محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ 0.95 بدست آمده, تایید گردید. روش این پژوهش از نوع تحقیق توصیفی, پیمایشی وهمبستگی است. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزارSPSS و Lisrel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده گویای موثر بودن عوامل چهارگانه درونی رضایت از کارکنان, رضایت از قیمت گذاری, سرعت ارایه خدمات, کیفیت خدمات و همچنین عوامل چهارگانه بیرونی مکان, برند (تصویر), بازاریابی رابطه مند, کانال های ارتباطی برای وفاداری مشتریان می باشد

لینک کمکی