فایل رایگان تاثیر حسابرسی داخلی بر اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثیر حسابرسی داخلی بر اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد, مدیریت و حسابداری در ایران

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

اجتناب مالیاتی حاصل مهم ترین تصمیمات مدیران شرکت است که به واسطه جلوگیری از انتقال منابع شرکت به دولت می تواند آثار مساعد یا نامساعدی بر ارزش شرکت بر جای گذارد. مدیران می توانند از طریق به تاخیر انداختن پرداخت مالیات, مانع از خروج وجه نقد شرکت شوند. . این پژوهش به بررسی تاثیر حسابرسی داخلی بر اجتناب مالیاتی شرکت های منتخب بورس تهران می پردازد . جامعه ی آماری مورد مطالعه این پژوهش از 105 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شده است. فرضیه پژوهش دربازه زمانی پنج ساله 1391 الی 1395 موردآزمون قرارگرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن است که حسابرسی داخلی هیچ اثر معناداری بر اجتناب مالیاتی ندارد و همچنین در بین متغیرهای کنترلی,اندازه شرکت و بازده دارایی ها به ترتیب دارای اثر مثبت و منفی بر اجتناب مالیاتی شرکت بودند.

لینک کمکی