فایل رایگان رابطه بین سکوت سازمانی و فرسودگی شغلی با نقش میانجی عدالت سازمانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رابطه بین سکوت سازمانی و فرسودگی شغلی با نقش میانجی عدالت سازمانی :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد, مدیریت و حسابداری در ایران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین سکوت سازمانی و فرسودگی شغلی با نقش میانجی عدالت سازمانی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان شرکت نفت استان تهران تشکیل م یدهند. تعداد این افراد برابر 1867 نفر است که با توجه به استفاده از جدول مورگان تعداد 320 نفر به عنوان نمونه تحقیق تعیین شده اند. در این تحقیق, برای سنجش شاخص های مورد بررسی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. روایی این ابزار از طریق روایی محتوی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. در بررسیارتباط بین متغیرهای تحقیق از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. به همین منظور, نرم افزار AMOS مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج بررسی های تحقیق نشان داده است که ارتباط معنی داری بین سکوت سازمانی و فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی وجود دارد و عدالت سازمانی در این ارتباط نقش میانجی را ایفا می نماید. همچنین ارتباط بین سکوت سازمانی با فرسودگی شغلی مستقیم و با عدالت سازمانی معکوس بوده است.

لینک کمکی