فایل رایگان سنجش تسهیلات رفاهی در شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان سنجش تسهیلات رفاهی در شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد, مدیریت و حسابداری در ایران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

امروزه سازمانها همه جنبه های مختلف زندگی اجتماعی افراد را در برگرفته اند و افراد بخش زیادی از زندگی خود را به کار اختصاص می دهند. لذا ارایه مزایای رفاهی همیشه موضوعی بوده است که کارشناسان به عنوان عامل بر انگیزاننده که می تواند به حفظ و نگهداری نیز کمک کند, مورد بررسی و توجه قرار می دهند. همچنین برنامه ریزی های اعطای امکانات رفاهی به گونه ای انجام می شود که در امر رسیدن به حداقل های استانداردهای زندگی یاری رسان بوده و بتواند کمبود بودجه زندگی کارکنان را تا حدی پوشش دهد. اقداماترفاهی تنها شامل پرداخت های مالی نبوده و می تواند در انواع مختلف برنامه ریزی شده و اعطا گردد. هدف از این پژوهش سنجش میزان رضایت از تسهیلات رفاهی ارایه شده در شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا بود. ابتدا با استفاده از نتایج مستخرج از جلسات متمرکز با کارکنان و مرور ادبیات و الگوبرداری از شرکت های گروه, چهار شاخص برنامه ریزی, ارتباطات, پاسخگویی و رضایت کلی از رفاهیات شناسایی شدند از طرف دیگر گونه های مختلف رفاهیات در 10 دسته تقسیم بندی شدند سپس پرسشنامه ای از این شاخص و دسته بندی ها طراحی گردید و روایی و پایایی آن بررسی شد. این پرسشنامه در بین 305 نفر از کارکنان توزیع گشت. نتایج در دو گام تشریح گردید. گام نخست با استفاده از مدل استاندارد هی داده ها تجزیه و تحلیل شد و در گام بعدی با استفاده از نرمافزار Minitab میزان رضایت را در گونه های مختلف و با استفاده از آزمون های آماری پاسخ دهندگان نشان می دهد.

لینک کمکی